Tarief & Vergoedingen

Algemeen
M.i.v. 1 januari 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg. De eerdere benamingen eerstelijns- en tweedelijns-psychologie hebben plaats gemaakt voor de nieuwe benamingen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Voor de GBGGZ zijn er 4 zorgzwaarteproducten; Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Alleen als er sprake is van een DSM-benoemde stoornis mag de cliënt worden behandeld in de GGZ.

Tarieven
De maximum tarieven voor de GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Er geldt een vast tarief per zorgzwaarteproduct. Welk zorgzwaarteproduct van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog en besproken met de cliënt in de eerste sessie. Perspectief heeft ook voor 2015 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Menzis, AnderZorg, Azivo, a.s.r., De Friesland Zorgverzekeraar, Eno Zorgverzekeraar, Multizorg VRZ, ONVZ Ziektekostenverzekeraar, VGZ, Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u alles vergoed. Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is onze standaardprijslijst van toepassing:

Prestatie (zorgzwaarteproduct) Tarief
Behandeling Kort €      450,00
Behandeling Middel €      770,00
Behandeling Intensief €   1.200,00
Behandeling Chronisch €   1.100,00
Onvolledig behandeltraject  1) €      185,00
OVP (sessie niet in basispakket), per sessie €       90,00
Telefonisch/e-mail consult (niet in basispakket) €       22,50
Niet tijdig afzeggen (niet in basispakket) €       22,50
                    1) De prestatie Onvolledig Behandeltraject is alleen van toepassing: voor cliënten die worden terugverwezen omdat na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-benoemde stoornis die onder te vergoeden zorg valt of indien vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) geconcludeerd wordt dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ of waarbij vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) de behandeling door de cliënt wordt afgebroken.

Vergoeding voor volwassenen
Vanaf 1 januari 2014 worden de kosten voor de GBGGZ volledig vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. De eerdere wettelijke bijdrage per sessie komt te vervallen. Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar dan hierboven vermeld, ontvangt u van uw verzekeraar mogelijk een lagere vergoeding (het restitutietarief). De precieze bedragen verschillen per verzekeraar en soort verzekering. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar wanneer u wilt weten welke vergoeding op u van toepassing is. De zorgverzekeraar kan naar AGB-codes vragen. Voor Perspectief gelden de volgende AGB-codes:

AGB-zorgverlenerscode: 94-013674
AGB-praktijkcode: 94-060839

Wijze van betaling
Als u verzekerd bent bij één van de hiervoor genoemde zorgverzekeraars, dan ontvangt u geen factuur. Deze wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Perspectief geen contract mee heeft, dan ontvangt u na afloop van de behandeling een factuur. Deze dient binnen twee weken te worden voldaan. De factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico bij volwassenen
Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De BGGGZ valt onder uw eigen risico. Voor het verzekeringsjaar 2015 gaat het om een bedrag van € 375,=. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Wanneer u een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken dan wettelijk verplicht is, dient u daarmee rekening te houden.

Jeugdzorg
M.i.v. 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugdigen (= jonger dan 18 jaar) niet meer door de zorgverzekeraars betaald, maar door de gemeenten. Perspectief heeft voor de GBGGZ met alle Drentse en Groninger gemeenten een overeenkomst afgesloten. Dit betekent dat u voor de behandeling van jeugdigen, woonachtig in de provincies Drenthe en Groningen  geen factuur ontvangt. De kosten worden rechtstreeks vergoed door de gemeenten.

Verwijzing
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts. In deze verwijzing dient de huisarts aan te geven dat er sterk vermoeden is van een DSM-benoemde stoornis. Daarnaast dient in de verwijsbrief expliciet te staan dat wordt doorverwezen naar de GBGGZ. Deze verwijsbrief dient u voorafgaand aan het eerste gesprek te overleggen aan de psycholoog. Let op! Als u geen verwijsbrief heeft, kan het gesprek niet gedeclareerd worden via de zorgverzekeraar. U dient dan het gesprek zelf te betalen.

Onverzekerde producten (OVP)
Psychologische behandelingen voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn in 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieën; aanpassingsstoornissen; zindelijkheidsproblematiek; slaapstoornissen; alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-IV). In deze gevallen is veelal de huisarts het eerste aanspreekpunt. Wanneer u toch door Perspectief behandeld wenst te worden voor deze problematieken, dan dient u deze zelf te betalen. De standaardprijslijst is dan van toepassing. U kunt zich soms voor deze behandelingen verzekeren via een aanvullende verzekering, afhankelijk van uw zorgverzekering.

Afzeggen van een afspraak
Mocht u een keer verhinderd zijn voor uw afspraak, let u dan op dat u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt. Dit kan zowel telefonisch (voicemail) als via e-mail. Belangrijk voor u om te weten is dat als afspraken minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, er een kwart van het standaardtarief in rekening wordt gebracht (€22,50 per sessie). Deze kosten zijn geheel ten laste van de cliënt en kunnen niet aan de zorgverzekeraar of bij de gemeente worden gedeclareerd.